Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Strona główna
Dodaj do ulubionych
kontakt
BIP - MOPR
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
logo

Kliknij!

Kliknij!

Kliknij!

 

  Kliknij!     Kliknij!        Kliknij!    Kliknij!
  

  Kliknij!     Kliknij!

   

O PFRON

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PFRON)

 

Podstawa prawna

 • ustawa      z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz      zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 • rozporządzenie      Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie      określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków      Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z      2013 r. poz. 1190),
 • rozporządzenie      Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie      turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).
 1. 1.      Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
 • O      przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli:
  • zostały       skierowane na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza,
  • w       roku, w którym ubiegają się o dofinansowanie nie uzyskały na ten cel       dofinansowania ze środków PFRON,
  • wezmą       udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru       ośrodków, prowadzonego przez wojewodę,
  • wybiorą       organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów       turnusów,
  • będą       uczestniczyły w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który       wybrały,
  • nie       będą pełniły funkcji członka kadry na turnusie ani nie będą opiekunem innego       uczestnika tego turnusu,
  • przeciętny       miesięczny dochód w       rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę       osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał       poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty :

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia kwoty dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą ten dochód został przekroczony. W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie może zostać przyznane bez pomniejszania o kwotę przekroczenia dochodu.

 • Osoby      niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności      albo równoważnym oraz dzieci niepełnosprawne w wieku do 16 lat mogą      ubiegać się o dofinansowanie pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym,      jeżeli:
  • wniosek       lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności       pobytu opiekuna,
  • opiekun       nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
  • opiekun       nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
  • opiekun       ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym       członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.
 • Wysokość dofinansowania wynosi:

- 27 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku od 16 do 24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

- 25 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym, stopniem niepełnosprawności;

- 23 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;

- 18 % przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 • kopię      (oryginał do wglądu) ważnego orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia:
  • o       niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, albo
  • o       niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji,       albo
  • o       zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998       r., albo
  • o       stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,       wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
 • wniosek      lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
 • w      przypadku, gdy osoba pełnoletnia nie jest zdolna do złożenia wniosku      dodatkowo kopię (oryginał do wglądu) postanowienia lub zaświadczenia sądu      o ustanowieniu opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej lub      sporządzonego notarialnie pełnomocnictwa do dokonywania czynności w      imieniu osoby zainteresowanej.
 1. 2.      Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
 • O      przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki      organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą ubiegać się o      dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki      osób niepełnosprawnych, jeżeli:
  • prowadzą       działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat       przed dniem złożenia wniosku,
  • udokumentują       zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków       technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • udokumentują       posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na       sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze       środków PFRON.
 • Dofinansowanie      nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem      umowy o dofinansowanie.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 • kserokopię      aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • kserokopię      statutu,
 • pełnomocnictwo      (upoważnienie) do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych w      imieniu wnioskodawcy,
 • dokumenty      świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych za      okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • dokumenty      potwierdzające zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych      warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania (np. oświadczenie      wnioskodawcy),
 • dokumenty      potwierdzające posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł      na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze      środków PFRON,
 • kosztorys      realizacji zadania,
 • harmonogram      realizacji zadania.
 1. 3.      Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
 • O      przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się:

a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą ubiegać się jeden raz w roku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, jeżeli:

  • prowadzą       działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres       co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • udokumentują       posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na       sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze       środków PFRON,

b) osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

  • przeciętny       miesięczny dochód w       rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę       osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał       poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty :

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;

 • zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu.
 • Dofinansowanie      nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem      umowy o dofinansowanie.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

 • kserokopię      aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • kserokopię      statutu,
 • pełnomocnictwo      (upoważnienie) do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych w      imieniu wnioskodawcy,
 • dokumenty      świadczące o prowadzeniu działalności związanej z rehabilitacją osób      niepełnosprawnych za okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • dokumenty      potwierdzające posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł      na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze      środków PFRON.

b) osoby niepełnosprawne:

 • kopię      (oryginał do wglądu) ważnego orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia:
  • o       niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, albo
  • o       niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji,       albo
  • o       zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998       r., albo
  • o       stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego       przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
 • zaświadczenie      lekarza specjalisty zawierające informację (w języku polskim) o rodzaju      schorzenia oraz wskazanie dotyczące konieczności prowadzenia rehabilitacji      w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego,
 • w      przypadku, gdy osoba pełnoletnia nie jest zdolna do złożenia wniosku i      zawarcia umowy dodatkowo kopię (oryginał do wglądu) postanowienia lub      zaświadczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dla osoby      ubezwłasnowolnionej lub sporządzonego notarialnie pełnomocnictwa do      dokonywania czynności w imieniu osoby zainteresowanej.

4. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

 • O      przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli      przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o      świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym      gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia      wniosku, nie przekracza kwoty :

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 • kopię      (oryginał do wglądu) ważnego orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia:
  • o       niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, albo
  • o       niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji,       albo
  • o       zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998       r., albo
  • o       stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,       wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
 • w      przypadku dokonania zakupu lub naprawy przedmiotu ortopedycznego lub      środka pomocniczego przed złożeniem wniosku:
  • fakturę       wystawioną na osobę niepełnosprawną lub przedstawiciela ustawowego,       określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach       ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego osoby       niepełnosprawnej, oraz
  • kopię       zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne lub       środki pomocnicze potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez       świadczeniodawcę realizującego zlecenie,
 • w      przypadku nie dokonania zakupu lub naprawy przedmiotu ortopedycznego lub      środka pomocniczego przed złożeniem wniosku:
  • kopię       zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,       oraz
  • ofertę       określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach       ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego osoby niepełnosprawnej       oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji,
 • w      przypadku, gdy osoba pełnoletnia nie jest zdolna do złożenia wniosku      dodatkowo kopię (oryginał do wglądu) postanowienia lub zaświadczenia sądu      o ustanowieniu opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej lub      sporządzonego notarialnie pełnomocnictwa do dokonywania czynności w      imieniu osoby zainteresowanej.

5. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

 • O      przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się:

- osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych,

- osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

 • Dofinansowanie      likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje      osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku      uzyskały na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.
 • Dofinansowanie      nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem      umowy o dofinansowanie.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 • kopię      (oryginał do wglądu) ważnego orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia:
  • o       niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, albo
  • o       niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji,       albo
  • o       zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998       r., albo
  • o       stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego       przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
 • zaświadczenie      lekarza specjalisty zawierające informację (w języku polskim) o rodzaju      schorzenia oraz informację, że wnioskowany przedmiot dofinansowania jest      ściśle związany z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej,
 • w      przypadku likwidacji barier architektonicznych dodatkowo:
  • dokument       potwierdzający, iż osoba niepełnosprawna jest właścicielem lub       użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której stale zamieszkuje, lub
  • zgodę       na likwidację barier właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w       którym osoba niepełnosprawna stale zamieszkuje,
 • w      przypadku, gdy osoba pełnoletnia nie jest zdolna do złożenia wniosku i      zawarcia umowy dodatkowo kopię (oryginał do wglądu) postanowienia lub      zaświadczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dla osoby      ubezwłasnowolnionej lub sporządzonego notarialnie pełnomocnictwa do      dokonywania czynności w imieniu osoby zainteresowanej.

6. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika

 • O      przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których rodzaj posiadanych schorzeń uzasadnia      korzystanie z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.
 • Wysokość      dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie      może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej      świadczenia.
 • Dofinansowanie      ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o      dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu      trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze      środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego      podmiotu.
 • Dofinansowanie      ze środków Funduszu nie może obejmować kosztów realizacji zadania      poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o      dofinansowanie ze środków Funduszu.
 • Podstawę      dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy starostą (prezydentem miasta      na prawach powiatu) a osobą niepełnosprawną, przedstawicielem ustawowym      (rodzicem), opiekunem prawnym lub pełnomocnikiem.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 • kopię      (oryginał do wglądu) ważnego orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia:
  • o       niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, albo
  • o       niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji,       albo
  • o       zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998       r., albo
  • o       stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,       wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
 • zaświadczenie      lekarza specjalisty zawierające informację (w języku polskim) o rodzaju      schorzenia oraz wskazanie dotyczące konieczności korzystania z usług      tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
 • w      przypadku, gdy osoba pełnoletnia nie jest zdolna do złożenia wniosku i      zawarcia umowy dodatkowo kopię (oryginał do wglądu) postanowienia lub      zaświadczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dla osoby      ubezwłasnowolnionej lub sporządzonego notarialnie pełnomocnictwa do      dokonywania czynności w imieniu osoby zainteresowanej.

Ta strona używa pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie. Aby dowiedziec sie wiecej o cookie zapraszamy do Polityki prywatnosci.

EU Cookie Directive Module Information