Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Strona główna Dodaj do ulubionych kontakt BIP - MOPR
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
logo

Kliknij aby poznać dane kontaktowe: Budynek przy ul. Waryńskiego 34A!

Kliknij aby poznać dane kontaktowe! Budynek przy ul. Waryńskiego 36

Kliknij aby wejść na stronę internetową www.haszgru.pl

 

  Kliknij!     Kliknij!        Kliknij!    Kliknij!
  

  Kliknij!     Kliknij!

   

O PFRON

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PFRON)

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków      Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 926),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.).

 

1 Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

- O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli:

- zostały skierowane na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza,

- w roku, w którym ubiegają się o dofinansowanie nie uzyskały na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,

- wezmą udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę,

- wybiorą organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,

- będą uczestniczyły w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrały,

- nie będą pełniły funkcji członka kadry na turnusie ani nie będą opiekunem innego uczestnika tego turnusu,

- przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty: 

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

W przypadku przekroczenia kwoty dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą ten dochód został przekroczony. W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie może zostać przyznane bez pomniejszania o kwotę przekroczenia dochodu.

- Osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym

oraz dzieci niepełnosprawne w wieku do 16 lat mogą ubiegać się o dofinansowanie pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, jeżeli:

- wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna,

- opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,

- opiekun nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,

- opiekun ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

- Wysokość dofinansowania wynosi:

- 30 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku od 16 do 24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

- 27 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym, stopniem niepełnosprawności;

- 25 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;

- 20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności. 

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

- kopię (oryginał do wglądu) ważnego orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia:

- o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, albo

- o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo

- o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r., albo

- o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego przed dniem
1 stycznia 1998 r.,

- wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,

- oświadczenie dotyczące wieku, nauki i pracy,

- w przypadku, gdy osoba pełnoletnia nie jest zdolna do złożenia wniosku dodatkowo kopię (oryginał do wglądu) postanowienia lub zaświadczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej lub sporządzonego notarialnie pełnomocnictwa do dokonywania czynności w imieniu osoby zainteresowanej.

 

2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

- O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

- Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu  trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu oraz jeżeli podmiot otrzymał pomoc inną niż de minimis  w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.

- Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie. 

- W przypadku podmiotów prowadzące działalność w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dofinansowanie jest udzielane jako pomoc de minimis.

- Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy starostą (prezydentem miasta na prawach powiatu) a osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

- Podstawą zakwalifikowania pomocy jako pomocy de minimis jest zaświadczenie wydane przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) na podstawie odrębnych przepisów.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć: 

- kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

- kserokopię statutu lub regulaminu,

- pełnomocnictwo (upoważnienie) do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy,

- dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych za okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

- dokumenty potwierdzające zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania (np. oświadczenie wnioskodawcy),

- dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,

- kosztorys realizacji zadania,

- harmonogram realizacji zadania,

- w przypadku, gdy podmiot jest:

1) podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do wniosku dołącza się:

     a) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,

     b) informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis;

2) pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej – do wniosku dołącza się:

     a) potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,

b) informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

c) informację, o której mowa w pkt 1),

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przed zawarciem umowy przedstawiają zaktualizowaną informację o pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą otrzymanej po złożeniu wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu.

 

3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

- O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się: 

a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą ubiegać się jeden raz w roku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, jeżeli:

- prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej
2 lat przed dniem złożenia wniosku,

- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu oraz jeżeli podmiot otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dofinansowanie jest udzielane jako pomoc de minimis.

b) osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

- przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;

- zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu,

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.

- Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie.

- Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy starostą (prezydentem miasta na prawach powiatu) a osobą niepełnosprawną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć: 

a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

- kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z CEIDG, a jeżeli nie zawierają aktualnych informacji to również dokumenty potwierdzające zmiany,

- kserokopię statutu lub umowy spółki,

- pełnomocnictwo (upoważnienie) do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy,

- dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych za okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

- dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

- w przypadku, gdy podmiot jest:

1) podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do wniosku dołącza się:

     a) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,

     b) informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis;

2) pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej – do wniosku dołącza się:

     a) potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,

b) informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

c) informację, o której mowa w pkt 1),

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przed zawarciem umowy przedstawiają zaktualizowaną informację o pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą otrzymanej po złożeniu wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu.

b) osoby niepełnosprawne:

- kopię (oryginał do wglądu) ważnego orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia:

- o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, albo

- o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo

- o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r., albo

- o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego przed dniem
1 stycznia 1998 r.,

- zaświadczenie lekarza specjalisty zawierające informację (w języku polskim) o rodzaju schorzenia oraz wskazanie dotyczące konieczności prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego,

- w przypadku, gdy osoba pełnoletnia nie jest zdolna do złożenia wniosku i zawarcia umowy dodatkowo kopię (oryginał do wglądu) postanowienia lub zaświadczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej lub sporządzonego notarialnie pełnomocnictwa do dokonywania czynności w imieniu osoby zainteresowanej.

 

4. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

- O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

- Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

- kopię (oryginał do wglądu) ważnego orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia:

- o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, albo

- o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo

- o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r., albo

- o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego przed dniem
1 stycznia 1998 r., 

- w przypadku dokonania zakupu lub naprawy przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego przed złożeniem wniosku:

- fakturę wystawioną na osobę niepełnosprawną lub przedstawiciela ustawowego, określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego osoby  niepełnosprawnej, oraz

- kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie,

- w przypadku nie dokonania zakupu lub naprawy przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego przed złożeniem wniosku:

- kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, oraz

- ofertę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego osoby niepełnosprawnej oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji,

- w przypadku, gdy osoba pełnoletnia nie jest zdolna do złożenia wniosku dodatkowo kopię (oryginał do wglądu) postanowienia lub zaświadczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej lub sporządzonego notarialnie pełnomocnictwa do dokonywania czynności w imieniu osoby zainteresowanej.

 

5. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

- O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się:

- osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych,

- osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. 

- Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

- Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.

- Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie.

- Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy starostą (prezydentem miasta na prawach powiatu) a osobą niepełnosprawną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

- kopię (oryginał do wglądu) ważnego orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia:

- o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, albo

- o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo

- o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r., albo

- o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego przed dniem
1 stycznia 1998 r.,

- zaświadczenie lekarza specjalisty zawierające informację (w języku polskim) o rodzaju schorzenia oraz informację, że wnioskowany przedmiot dofinansowania jest ściśle związany z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej,

- w przypadku likwidacji barier architektonicznych dodatkowo:

- dokument potwierdzający, iż osoba niepełnosprawna jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której stale zamieszkuje, lub

- zgodę na likwidację barier właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym osoba niepełnosprawna stale zamieszkuje,

- w przypadku, gdy osoba pełnoletnia nie jest zdolna do złożenia wniosku i zawarcia umowy dodatkowo kopię (oryginał do wglądu) postanowienia lub zaświadczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej lub sporządzonego notarialnie pełnomocnictwa do dokonywania czynności w imieniu osoby zainteresowanej.

 

6. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika

- O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których rodzaj posiadanych schorzeń uzasadnia korzystanie z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

- Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej  świadczenia.

- Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

- Dofinansowanie ze środków Funduszu nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

- Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy starostą (prezydentem miasta na prawach powiatu) a osobą niepełnosprawną, przedstawicielem ustawowym (rodzicem), opiekunem prawnym lub pełnomocnikiem.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

- kopię (oryginał do wglądu) ważnego orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia:

- o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, albo

- o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo

- o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r., albo

– o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,

- zaświadczenie lekarza specjalisty zawierające informację (w języku polskim) o rodzaju schorzenia oraz wskazanie dotyczące konieczności korzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,

- w przypadku, gdy osoba pełnoletnia nie jest zdolna do złożenia wniosku i zawarcia umowy dodatkowo kopię (oryginał do wglądu) postanowienia lub zaświadczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej lub sporządzonego notarialnie pełnomocnictwa do dokonywania czynności w imieniu osoby zainteresowanej.

Kliknij - Galeria

Kliknij - Pamagam innym

Kliknij - Media o MOPR

Ta strona używa pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie. Aby dowiedziec sie wiecej o cookie zapraszamy do Polityki prywatnosci.

EU Cookie Directive Module Information