Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Strona główna Dodaj do ulubionych kontakt BIP - MOPR
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
logo

Kliknij aby poznać dane kontaktowe: Budynek przy ul. Waryńskiego 34A!

Kliknij aby poznać dane kontaktowe! Budynek przy ul. Waryńskiego 36

Kliknij aby wejść na stronę internetową www.haszgru.pl

 

  Kliknij!     Kliknij!        Kliknij!    Kliknij!
  

  Kliknij!     Kliknij!

   

O PFRON

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PFRON)

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków      Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z      2013 r. poz. 1190),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).

 

1.1 Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach

rehabilitacyjnych

 

- O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli:


- zostały skierowane na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza,
- w roku, w którym ubiegają się o dofinansowanie nie uzyskały na ten cel dofinansowania ze

środków PFRON,
- wezmą udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków,

prowadzonego przez wojewodę,
- wybiorą organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
- będą uczestniczyły w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrały,
- nie będą pełniły funkcji członka kadry na turnusie ani nie będą opiekunem innego

uczestnika tego turnusu,
- przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał

poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 

W przypadku przekroczenia kwoty dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą ten dochód został przekroczony. W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie może zostać przyznane bez pomniejszania o kwotę przekroczenia dochodu.

 

- Osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym

oraz dzieci niepełnosprawne w wieku do 16 lat mogą ubiegać się o dofinansowanie pobytu opiekuna na

turnusie rehabilitacyjnym, jeżeli:

- wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna,
- opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
- opiekun nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
- opiekun ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

 

- Wysokość dofinansowania wynosi:

 

- 27 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku od 16 do 24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

- 25 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym, stopniem niepełnosprawności;

- 23 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;

- 18 % przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

 

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

- kopię (oryginał do wglądu) ważnego orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia:

- o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, albo
- o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
- o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r., albo
- o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,

- wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
- w przypadku, gdy osoba pełnoletnia nie jest zdolna do złożenia wniosku dodatkowo kopię (oryginał do wglądu)

postanowienia lub zaświadczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej

lub sporządzonego notarialnie pełnomocnictwa do dokonywania czynności w imieniu osoby zainteresowanej.

 

1.2 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

 

- O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające

osobowości prawnej mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji

i turystyki osób niepełnosprawnych, jeżeli:

- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem

złożenia wniosku,
- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i

lokalowych do realizacji zadania,
- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie

przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

- Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem

umowy o dofinansowanie.

 

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 

- kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
- kserokopię statutu,
- pełnomocnictwo (upoważnienie) do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy,
- dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych za okres co najmniej

2 lat przed dniem złożenia wniosku,
- dokumenty potwierdzające zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków

technicznych i lokalowych do realizacji zadania (np. oświadczenie wnioskodawcy),
- dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie

przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
- kosztorys realizacji zadania,
- harmonogram realizacji zadania.

 

1.3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

 

- O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się:

 

a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą ubiegać się jeden raz w roku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, jeżeli:

- prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed

dniem złożenia wniosku,
- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie

przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,

 

b) osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

- przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez

liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc

złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;

- zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu.
- dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem umowy

o dofinansowanie.

 

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 

a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

- kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
- kserokopię statutu,
- pełnomocnictwo (upoważnienie) do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy,
- dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych

za okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
- dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na

sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

b) osoby niepełnosprawne:

- kopię (oryginał do wglądu) ważnego orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia:

- o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, albo
- o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
- o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r., albo
- o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego przed dniem

1 stycznia 1998 r.,

- zaświadczenie lekarza specjalisty zawierające informację (w języku polskim) o rodzaju schorzenia oraz

wskazanie dotyczące konieczności prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego

sprzętu rehabilitacyjnego,


- w przypadku, gdy osoba pełnoletnia nie jest zdolna do złożenia wniosku i zawarcia umowy dodatkowo

kopię (oryginał do wglądu) postanowienia lub zaświadczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dla

osoby ubezwłasnowolnionej lub sporządzonego notarialnie pełnomocnictwa do dokonywania czynności w imieniu

osoby zainteresowanej.

 

 

4. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

 

- O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny miesięczny

dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym

gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia  wniosku, nie przekracza kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 

- kopię (oryginał do wglądu) ważnego orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia:

- o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, albo
- o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
- o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r., albo
- o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego przed dniem

1 stycznia 1998 r.,

 

- w przypadku dokonania zakupu lub naprawy przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego

przed złożeniem wniosku:

- fakturę wystawioną na osobę niepełnosprawną lub przedstawiciela ustawowego, określającą

cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz

kwotą udziału własnego osoby  niepełnosprawnej, oraz
- kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne lub środki

pomocnicze potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego

zlecenie,

- w przypadku nie dokonania zakupu lub naprawy przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego

przed złożeniem wniosku:


- kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, oraz
- ofertę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia

zdrowotnego i kwotą udziału własnego osoby niepełnosprawnej oraz termin realizacji zlecenia od

momentu przyjęcia go do realizacji,

 

- w przypadku, gdy osoba pełnoletnia nie jest zdolna do złożenia wniosku dodatkowo kopię (oryginał do wglądu)

postanowienia lub zaświadczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej

lub sporządzonego notarialnie pełnomocnictwa do dokonywania czynności w imieniu osoby zainteresowanej.

 

5. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

 

- O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się:

- osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się mogą ubiegać się o dofinansowanie ze

środków PFRON likwidacji barier architektonicznych,

- osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier

w komunikowaniu się i technicznych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z

niepełnosprawności.

 

- Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom

niepełnosprawnym, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały na te cele dofinansowanie

ze środków PFRON.
- Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem

umowy o dofinansowanie.

 

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 

- kopię (oryginał do wglądu) ważnego orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia:

- o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, albo
- o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
- o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r., albo
- o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego przed dniem

1 stycznia 1998 r.,

 

- zaświadczenie lekarza specjalisty zawierające informację (w języku polskim) o rodzaju schorzenia oraz

informację, że wnioskowany przedmiot dofinansowania jest ściśle związany z indywidualnymi potrzebami

osoby niepełnosprawnej,
- w przypadku likwidacji barier architektonicznych dodatkowo:

- dokument potwierdzający, iż osoba niepełnosprawna jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym

nieruchomości, w której stale zamieszkuje, lub
- zgodę na likwidację barier właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym osoba

niepełnosprawna stale zamieszkuje,

 

- w przypadku, gdy osoba pełnoletnia nie jest zdolna do złożenia wniosku i zawarcia umowy dodatkowo kopię

(oryginał do wglądu) postanowienia lub zaświadczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dla osoby

ubezwłasnowolnionej lub sporządzonego notarialnie pełnomocnictwa do  dokonywania czynności w imieniu

osoby zainteresowanej.

 

 

6. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika

 

 

- O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których rodzaj posiadanych

schorzeń uzasadnia korzystanie z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.
- Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być

wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej  świadczenia.
- Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie

ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku,

stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie

tego podmiotu.
- Dofinansowanie ze środków Funduszu nie może obejmować kosztów realizacji zadania     

poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze

środków Funduszu.
- Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy starostą (prezydentem miasta na

prawach powiatu) a osobą niepełnosprawną, przedstawicielem ustawowym (rodzicem), opiekunem

prawnym lub pełnomocnikiem.

 

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 

- kopię (oryginał do wglądu) ważnego orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia:

- o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, albo
- o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
- o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r., albo
- o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego przed dniem

1 stycznia 1998 r.,

- zaświadczenie lekarza specjalisty zawierające informację (w języku polskim) o rodzaju schorzenia

oraz wskazanie dotyczące konieczności korzystania z usług tłumacza języka migowego lub

tłumacza-przewodnika,
- w przypadku, gdy osoba pełnoletnia nie jest zdolna do złożenia wniosku i zawarcia umowy dodatkowo

kopię (oryginał do wglądu) postanowienia lub zaświadczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego

dla osoby  ubezwłasnowolnionej lub sporządzonego notarialnie pełnomocnictwa do dokonywania

czynności w imieniu osoby zainteresowanej.

Kliknij - Galeria

Kliknij - Pamagam innym

Kliknij - Media o MOPR

Ta strona używa pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie. Aby dowiedziec sie wiecej o cookie zapraszamy do Polityki prywatnosci.

EU Cookie Directive Module Information