Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Strona główna
Dodaj do ulubionych
kontakt
BIP - MOPR
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
logo

Kliknij aby poznać dane kontaktowe!

Kliknij aby poznać dane kontaktowe!

Kliknij!

 

  Kliknij!     Kliknij!        Kliknij!    Kliknij!
  

  Kliknij!     Kliknij!

   

O PFRON

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PFRON)

 

Podstawa prawna

 • ustawa      z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz      zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 • rozporządzenie      Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie      określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków      Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z      2013 r. poz. 1190),
 • rozporządzenie      Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie      turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).
 1. 1.      Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
 • O      przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli:
  • zostały       skierowane na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza,
  • w       roku, w którym ubiegają się o dofinansowanie nie uzyskały na ten cel       dofinansowania ze środków PFRON,
  • wezmą       udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru       ośrodków, prowadzonego przez wojewodę,
  • wybiorą       organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów       turnusów,
  • będą       uczestniczyły w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który       wybrały,
  • nie       będą pełniły funkcji członka kadry na turnusie ani nie będą opiekunem innego       uczestnika tego turnusu,
  • przeciętny       miesięczny dochód w       rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę       osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał       poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty :

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia kwoty dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą ten dochód został przekroczony. W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie może zostać przyznane bez pomniejszania o kwotę przekroczenia dochodu.

 • Osoby      niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności      albo równoważnym oraz dzieci niepełnosprawne w wieku do 16 lat mogą      ubiegać się o dofinansowanie pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym,      jeżeli:
  • wniosek       lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności       pobytu opiekuna,
  • opiekun       nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
  • opiekun       nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
  • opiekun       ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym       członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.
 • Wysokość dofinansowania wynosi:

- 27 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku od 16 do 24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

- 25 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym, stopniem niepełnosprawności;

- 23 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;

- 18 % przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 • kopię      (oryginał do wglądu) ważnego orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia:
  • o       niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, albo
  • o       niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji,       albo
  • o       zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998       r., albo
  • o       stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,       wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
 • wniosek      lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
 • w      przypadku, gdy osoba pełnoletnia nie jest zdolna do złożenia wniosku      dodatkowo kopię (oryginał do wglądu) postanowienia lub zaświadczenia sądu      o ustanowieniu opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej lub      sporządzonego notarialnie pełnomocnictwa do dokonywania czynności w      imieniu osoby zainteresowanej.
 1. 2.      Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
 • O      przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki      organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą ubiegać się o      dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki      osób niepełnosprawnych, jeżeli:
  • prowadzą       działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat       przed dniem złożenia wniosku,
  • udokumentują       zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków       technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • udokumentują       posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na       sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze       środków PFRON.
 • Dofinansowanie      nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem      umowy o dofinansowanie.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 • kserokopię      aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • kserokopię      statutu,
 • pełnomocnictwo      (upoważnienie) do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych w      imieniu wnioskodawcy,
 • dokumenty      świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych za      okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • dokumenty      potwierdzające zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych      warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania (np. oświadczenie      wnioskodawcy),
 • dokumenty      potwierdzające posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł      na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze      środków PFRON,
 • kosztorys      realizacji zadania,
 • harmonogram      realizacji zadania.
 1. 3.      Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
 • O      przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się:

a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą ubiegać się jeden raz w roku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, jeżeli:

  • prowadzą       działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres       co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • udokumentują       posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na       sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze       środków PFRON,

b) osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

  • przeciętny       miesięczny dochód w       rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę       osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał       poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty :

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;

 • zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu.
 • Dofinansowanie      nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem      umowy o dofinansowanie.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

 • kserokopię      aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • kserokopię      statutu,
 • pełnomocnictwo      (upoważnienie) do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych w      imieniu wnioskodawcy,
 • dokumenty      świadczące o prowadzeniu działalności związanej z rehabilitacją osób      niepełnosprawnych za okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • dokumenty      potwierdzające posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł      na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze      środków PFRON.

b) osoby niepełnosprawne:

 • kopię      (oryginał do wglądu) ważnego orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia:
  • o       niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, albo
  • o       niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji,       albo
  • o       zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998       r., albo
  • o       stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego       przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
 • zaświadczenie      lekarza specjalisty zawierające informację (w języku polskim) o rodzaju      schorzenia oraz wskazanie dotyczące konieczności prowadzenia rehabilitacji      w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego,
 • w      przypadku, gdy osoba pełnoletnia nie jest zdolna do złożenia wniosku i      zawarcia umowy dodatkowo kopię (oryginał do wglądu) postanowienia lub      zaświadczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dla osoby      ubezwłasnowolnionej lub sporządzonego notarialnie pełnomocnictwa do      dokonywania czynności w imieniu osoby zainteresowanej.

4. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

 • O      przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli      przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o      świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym      gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia      wniosku, nie przekracza kwoty :

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 • kopię      (oryginał do wglądu) ważnego orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia:
  • o       niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, albo
  • o       niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji,       albo
  • o       zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998       r., albo
  • o       stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,       wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
 • w      przypadku dokonania zakupu lub naprawy przedmiotu ortopedycznego lub      środka pomocniczego przed złożeniem wniosku:
  • fakturę       wystawioną na osobę niepełnosprawną lub przedstawiciela ustawowego,       określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach       ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego osoby       niepełnosprawnej, oraz
  • kopię       zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne lub       środki pomocnicze potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez       świadczeniodawcę realizującego zlecenie,
 • w      przypadku nie dokonania zakupu lub naprawy przedmiotu ortopedycznego lub      środka pomocniczego przed złożeniem wniosku:
  • kopię       zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,       oraz
  • ofertę       określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach       ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego osoby niepełnosprawnej       oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji,
 • w      przypadku, gdy osoba pełnoletnia nie jest zdolna do złożenia wniosku      dodatkowo kopię (oryginał do wglądu) postanowienia lub zaświadczenia sądu      o ustanowieniu opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej lub      sporządzonego notarialnie pełnomocnictwa do dokonywania czynności w      imieniu osoby zainteresowanej.

5. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

 • O      przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się:

- osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych,

- osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

 • Dofinansowanie      likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje      osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku      uzyskały na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.
 • Dofinansowanie      nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem      umowy o dofinansowanie.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 • kopię      (oryginał do wglądu) ważnego orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia:
  • o       niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, albo
  • o       niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji,       albo
  • o       zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998       r., albo
  • o       stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego       przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
 • zaświadczenie      lekarza specjalisty zawierające informację (w języku polskim) o rodzaju      schorzenia oraz informację, że wnioskowany przedmiot dofinansowania jest      ściśle związany z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej,
 • w      przypadku likwidacji barier architektonicznych dodatkowo:
  • dokument       potwierdzający, iż osoba niepełnosprawna jest właścicielem lub       użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której stale zamieszkuje, lub
  • zgodę       na likwidację barier właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w       którym osoba niepełnosprawna stale zamieszkuje,
 • w      przypadku, gdy osoba pełnoletnia nie jest zdolna do złożenia wniosku i      zawarcia umowy dodatkowo kopię (oryginał do wglądu) postanowienia lub      zaświadczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dla osoby      ubezwłasnowolnionej lub sporządzonego notarialnie pełnomocnictwa do      dokonywania czynności w imieniu osoby zainteresowanej.

6. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika

 • O      przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których rodzaj posiadanych schorzeń uzasadnia      korzystanie z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.
 • Wysokość      dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie      może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej      świadczenia.
 • Dofinansowanie      ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o      dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu      trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze      środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego      podmiotu.
 • Dofinansowanie      ze środków Funduszu nie może obejmować kosztów realizacji zadania      poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o      dofinansowanie ze środków Funduszu.
 • Podstawę      dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy starostą (prezydentem miasta      na prawach powiatu) a osobą niepełnosprawną, przedstawicielem ustawowym      (rodzicem), opiekunem prawnym lub pełnomocnikiem.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 • kopię      (oryginał do wglądu) ważnego orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia:
  • o       niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, albo
  • o       niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji,       albo
  • o       zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998       r., albo
  • o       stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,       wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
 • zaświadczenie      lekarza specjalisty zawierające informację (w języku polskim) o rodzaju      schorzenia oraz wskazanie dotyczące konieczności korzystania z usług      tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
 • w      przypadku, gdy osoba pełnoletnia nie jest zdolna do złożenia wniosku i      zawarcia umowy dodatkowo kopię (oryginał do wglądu) postanowienia lub      zaświadczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dla osoby      ubezwłasnowolnionej lub sporządzonego notarialnie pełnomocnictwa do      dokonywania czynności w imieniu osoby zainteresowanej.

Ta strona używa pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie. Aby dowiedziec sie wiecej o cookie zapraszamy do Polityki prywatnosci.

EU Cookie Directive Module Information