Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Strona główna Dodaj do ulubionych kontakt BIP - MOPR
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
logo

Kliknij aby poznać dane kontaktowe: Budynek przy ul. Waryńskiego 34A!

Kliknij aby poznać dane kontaktowe! Budynek przy ul. Waryńskiego 36

Kliknij aby wejść na stronę internetową www.haszgru.pl

 

  Kliknij!     Kliknij!        Kliknij!    Kliknij!
  

  Kliknij!     Kliknij!

   

Partnerzy


Dom Pomocy Społecznej

86-300 Grudziądz, ul. Parkowa 12

        tel. 56 45 175 20, fax. 56 45 175 40


Mieszkańcami domu są osoby przewlekle chore psychicznie. Dostępna ilość miejsc wynosi: 216.

 

 

Dom Pomocy Społecznej

86-300 Grudziądz, ul. Nadgórna 30/32

        tel. 56 45 176 20, fax. 56 46 210 83


W domu tym umieszczane są osoby przewlekle chore somatycznie. Dostępna ilość miejsc wynosi: 137.

 

 

 Dom Pomocy Społecznej

86-300 Grudziądz, ul. Dywizjonu 303 Nr 4

        tel. 56 46 379 50, fax, 56 46 382 80


Mieszkańcami domu są osoby w podeszłym wieku. Dostępna ilość miejsc wynosi: 75.

 

 

Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego

86-300 Grudziądz, ul. Mikołaja z Ryńska 8

        tel. 56 46 218 71, fax. 56 46 218 71


Placówka jest przeznaczona dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej, na których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Dostępna ilość miejsc wynosi: 105

 

 

Grudziądzkie Centrum "CARITAS" im. Błogosławionej Juty 

86-300 Grudziądz, ul. Klasztorna 6

tel. 56 64 294 44


      GC "CARITAS" jest placówką Caritas Diecezji Toruńskiej powołaną przez Biskupa Andrzeja Suskiego w celu niesienia pomocy charytatywnej najbiedniejszym mieszkańcom z Grudziądza i okolic.

W strukturach "Caritas" funkcjonują:

-  jadłodajnia dla ubogich i bezdomnych, gdzie codziennie gorący posiłek otrzymuje nawet do 850 osób,

-  łaźnia dla bezdomnych,

-  Stacja Opieki Caritas, która świadczy pomoc bezdomnym i ubogim w zakresie  pierwszej pomocy medycznej i pielęgnacyjnej, również rozdawnictwo leków,

-   Dwie świetlice Opiekuńczo - Profilaktyczno - Wychowawczych dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich (100 dzieci): Świetlica Przystań, ul. Marcinkowskiego 6/8 czynna od poniedziałku do piątku od 15:00 do 19:00 oraz Świetlica im. Św. Józefa przy Kościele Św. Józefa, ul. Droga Mazurska 1

-   Punkt  rozdawnictwa odzieży dla wszystkich potrzebujących,

-   Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z siedzibą przy ul. Marcinkowskiego 6-8,

 

 

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul. Dąbrowskiego 11

tel. 56 64 222 53


     Współpraca MOPR i PCK trwa nieustannie od kilkunastu lat. Dotyczy ona w szczególności:

- świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w domu chorego

- udzielania pomocy finansowej ze środków PCK

- udzielania pomocy rzeczowej typu: odzież, obuwie, przybory szkolne, sprzęt ortopedyczny na zasadzie wypożyczenia

 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny

86-300 Grudziądz, ul. Dywizjonu 303 Nr 4

tel. 56 46 445 67 lub 56 46 445 68


     Współpraca MOPR i PKPS obejmuje w szczególności:

- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób chorych oraz w wieku poprodukcyjnym

- pomoc w naturze (odzież, obuwie, przybory szkolne, paczki świąteczne, sprzęt domowy, itp.)

- organizowanie dla dzieci imprez okolicznościowych (gwiazdka, pikniki itp.)

- schronienie dla bezdomnych kobiet i osób w stanie kryzysu

 

Centrum Pomocy osobom nietrzeźwym, bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu

86-300 Grudziądz, ul. Dywizjonu 303 Nr 4

tel. 56 45 011 43


    Podmiot funkcjonuje od dnia 1 września 2012 roku. Jest placówką prowadzoną przez Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

w Grudziądzu na zlecenie gminy miasto Grudziądz.
Centrum zapewniania opiekę osobom nietrzeźwym poprzez:

1) prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych na 8 miejsc, spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 20, poz.192 z późn. zm.),

2) całodobowe przyjmowanie osób doprowadzonych (przez funkcjonariuszy Policji lub strażników Straży Miejskiej) z terenu gminy – miasto Grudziądz w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób.

Centrum udziela pomocy bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu poprzez:


1) prowadzenie całodobowej placówki na nie mniej niż 39 miejsc dla bezdomnych kobiet i osób w stanie kryzysu,
2) całodobowe przyjmowanie do placówki bezdomnych kobiet i osób w stanie kryzysu z terenu gminy – miasto Grudziądz,
3) zapewnienie jednego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić

 

 

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

86-300 Grudziądz, ul. Parkowa 22/24

tel. 56 64 330 63 lub 56 64 330 64


     Współpraca MOPR z Towarzystwem polega na zabezpieczaniu najpilniejszych potrzeb bezdomnym mężczyznom pochodzących z terenu miasta Grudziądza. Towarzystwo prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn - 120 miejsc, oraz Noclegownię - 40 miejsc. Schronisko zapewnia swoim podopiecznym nocleg, wyżywienie, zaopatruje w odzież i podstawowe leki. O przyjęciu do Schroniska bądź Noclegowni decyduje Kierownik Schroniska w porozumieniu z Prezesem Towarzystwa i tutejszym ośrodkiem.

 

 

Związek Gmin i stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności

86-300 Grudziądz, ul. Dąbrowskiego 11

tel. 56 46 323 97


   Bank zajmuje się pozyskiwaniem żywności od sponsorów, organizowaniem świątecznych zbiórek żywności wśród społeczności lokalnej Grudziądza i okolic. Współpraca Banku i MOPR dotyczy udzielania pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym mieszkańcom miasta.

 

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich diecezji Toruńskiej oddział Rejonowy w Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul. Śniadeckich 6

tel. 56 64 333 23 lub 603 126 977


      Świadczy pomoc w postaci poradnictwa rodzinnego, prawnego, psychologicznego. Współpraca z MOPR dotyczy między innymi organizowania imprez okolicznościowych dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych naszego miasta - np.: "GWIAZDKA".

 

 

 

Dom Dziennego Pobytu

86-300 Grudziądz, ul. Piłsudskiego 111

tel. 56 46 206 37


     Placówka wsparcia dziennego,  przeznaczona dla osób w wieku poprodukcyjnym pochodzących z terenu miasta Grudziądza. Dysponuje 35 miejscami, zapewnia swoim podopiecznym dzienną opiekę oraz posiłki. Korzystanie z usług opiekuńczych na bazie  DDP odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora MOPR. Dom proponuje swym podopiecznym liczne zajęcia mające na celu aktywizację i rozwijanie twórczych zainteresowań.

 

 

Urząd Miejski w Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul. Ratuszowa 1

tel. 56 45 10 200


 

 

Najczęściej współpracujące wydziały:

 

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, pok. 225

tel. 56 45 10 320 lub 56 45 10 321


     Zadania z zakresu pomocy społecznej:

- udzielanie pomocy ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

- orzecznictwo (Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności)

- prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego tj. świetlic socjoterapeutycznych

- prowadzenie Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień

 

Wydział Edukacji

86-300 Grudziądz, ul. Wodna 7

tel. 56 45 10 310


     Współpraca dotyczy organizowania pomocy społecznej dla najuboższych dzieci w formie posiłków w szkole, przyznawania stypendiów, oraz realizacji rządowego programu "Wyprawka szkolna".

 

Centrum Profilaktyki i Terapii

86-300 Grudziądz, ul. Śniadeckich 6A

tel. 56 46 305 60

http://www.cpit.grudziadz.com.pl


Do szczegółowych zadań Centrum należy:

1. realizacja programów, warsztatów oraz akcji profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców;
2. organizowanie szkoleń, warsztatów oraz konferencji przeznaczonych dla kadry pedagogicznej, lekarzy oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie;
3. prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do rodziców;
4. realizacja działań skierowanych do młodzieży z zaburzonymi zachowaniami;
5. koordynacja ogólnomiejskich i ogólnopolskich akcji profilaktycznych;
6. prowadzenie działalności świetlic socjoterapeutycznych:

- zapewniających opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego,
- organizujących dla dzieci zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne oraz kompensacyjne,
- realizujących z dziećmi indywidualne programy korekcyjne, programy psychokorekcyjne lub   - psychoprofilaktyczne,
- zapewniających wypoczynek dzieci, dożywianie dzieci, porady oraz warsztaty dla rodziców;

 

7. prowadzenie działalności Ośrodka Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży, zwanego dalej Ośrodkiem, w tym:

- profilaktyka rówieśnicza,
- realizowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień skierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców oraz kadry pedagogicznej,
- poradnictwo oraz działania interwencyjne skierowane do dzieci i młodzieży  eksperymentującej i zażywającej środki psychoaktywne

oraz zagrożonej innymi uzależnieniami,
- dialog motywujący do zmiany oraz motywowanie do leczenia dzieci i młodzieży  uzależnionej,
- działania skierowane do dzieci i młodzieży utrzymującej abstynencję po leczeniu (neofici),
- poradnictwo oraz warsztaty dla rodziców dzieci i młodzieży eksperymentującej i  zażywającej środki psychoaktywne oraz

zagrożonej innymi uzależnieniami,
- profilaktyka środowiskowa.

 

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE CPiT: 

Ośrodek Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży

86-300 Grudziądz, ul. Śniadeckich 6A

tel. 56 46 222 63


 Z pomocy specjalistycznej korzystają osoby z problemem w wieku od 7 do 24 roku życia oraz ich rodziny.

Ośrodek świadczy pomoc dla:
1)  osób z problemem narkotykowym
- poradnictwo
- grupy wsparcia/edukacyjne, motywowanie do leczenia
2) rodzin osób z problemem narkotykowym
- poradnictwo
- grupy wsparcia/edukacyjne
3)  osób uzależnionych utrzymujących abstynencję
- grupy wsparcia/edukacyjne
- grupy zapobiegania nawrotom- warsztaty rozwoju osobistego
4) osób uzależnionych nie zmotywowanych do leczenia:
- edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków


W placówce funkcjonuje grupa Anonimowych Narkomanów. Placówka posiada telefon zaufania 56 462 22 63 czynny w godzinach pracy placówki.

 

10 Świetlic Socjoterapeutycznych na terenie miasta Grudziądza

Przyjmowane są dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat.


Prowadzone są m.in.:
1) grupy socjoterapeutyczne, profilaktyczno-edukacyjne, dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i in.,
2) indywidualne zajęcia dla dzieci np. korekcyjno-kompensacyjne, terapia indywidualna dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - psychoterapia
3) treningi np. asertywnych zachowań, twórczej wizualizacji i relaksacji itp.
4) pomoc w nauce.

 

Klub Młodzieżowy

86-300 Grudziądz, ul. Śniadeckich 6A

tel. 56 46 222 63


Czynny: po uzgodnieniach z grupą.

Przyjmowana jest młodzież od 16 do 25 oku życia.


Prowadzone są:
1) grupy socjoterapeutyczne dla młodzieży,
2) zajęcia specjalistyczne np. terapia przez plastykę, muzykę i krawiectwo,
3) zajęcia sportowe jako alternatywa spędzania wolnego czasu.

 

Powiatowy Urząd Pracy

86-300 Grudziądz, ul. Parkowa 22

tel. 56 46 222 63


MOPR oraz PUP podejmują działania na rzecz tych samych beneficjentów, tj. osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP korzystających z pomocy społecznej. Celem usystematyzowania podejmowanych działań w dniu 8 października 2007 roku podpisane zostało: "Porozumienie o współpracy w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji  zawodowej osób bezrobotnych, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu oraz Grudziądzkiego Centrum "Caritas" im. Błogosławionej Juty w Grudziądzu" (treść porozumienia w załączniku Nr 1).
 

W dniu 6 maja 2009 r. pomiędzy PUP a MOPR zawarto porozumienie dotyczące zasad kierowania przez PUP na wniosek MOPR osób zarejestrowanych w PUP i korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej, indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego oraz przekazywania informacji o osobach z którymi podpisany jest kontrakt socjalny (treść porozumienia w załączniku Nr 2).

 

Załącznik Nr 2

 

Załącznik Nr 1

 

 

Komenda Miejska Policji w Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul. Chełmińska 111

tel. 56 45 132 22


 

Kliknij - Galeria

Kliknij - Pamagam innym

Kliknij - Media o MOPR

Ta strona używa pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie. Aby dowiedziec sie wiecej o cookie zapraszamy do Polityki prywatnosci.

EU Cookie Directive Module Information