Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Strona główna
Dodaj do ulubionych
kontakt
BIP - MOPR
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
logo

Kliknij!

Kliknij!

Kliknij!

 

  Kliknij!     Kliknij!        Kliknij!    Kliknij!
  

  Kliknij!     Kliknij!

   

Partnerzy


Dom Pomocy Społecznej

86-300 Grudziądz, ul. Parkowa 12

        tel. 56 45 175 20, fax. 56 45 175 40


Mieszkańcami domu są osoby przewlekle chore psychicznie. Dostępna ilość miejsc wynosi: 216.

 

Dom Pomocy Społecznej

86-300 Grudziądz, ul. Nadgórna 30/32

        tel. 56 45 176 20, fax. 56 46 210 83


W domu tym umieszczane są osoby przewlekle chore somatycznie. Dostępna ilość miejsc wynosi: 137.

 

 Dom Pomocy Społecznej

86-300 Grudziądz, ul. Dywizjonu 303 Nr 4

        tel. 56 46 379 50, fax, 56 46 382 80


Mieszkańcami domu są osoby w podeszłym wieku. Dostępna ilość miejsc wynosi: 75.

 

Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego

86-300 Grudziądz, ul. Mikołaja z Ryńska 8

        tel. 56 46 218 71, fax. 56 46 218 71


Placówka jest przeznaczona dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej, na których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Dostępna ilość miejsc wynosi: 105

 

Grudziądzkie Centrum "CARITAS" im. Błogosławionej Juty 

86-300 Grudziądz, ul. Klasztorna 6

tel. 56 64 294 44


      GC "CARITAS" jest placówką Caritas Diecezji Toruńskiej powołaną przez Biskupa Andrzeja Suskiego w celu niesienia pomocy charytatywnej najbiedniejszym mieszkańcom z Grudziądza i okolic.

W strukturach "Caritas" funkcjonują:

-  jadłodajnia dla ubogich i bezdomnych, gdzie codziennie gorący posiłek otrzymuje nawet do 850 osób,

-  łaźnia dla bezdomnych,

-  Stacja Opieki Caritas, która świadczy pomoc bezdomnym i ubogim w zakresie  pierwszej pomocy medycznej i pielęgnacyjnej, również rozdawnictwo leków,

-   Dwie świetlice Opiekuńczo - Profilaktyczno - Wychowawczych dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich (100 dzieci): Świetlica Przystań, ul. Marcinkowskiego 6/8 czynna od poniedziałku do piątku od 15:00 do 19:00 oraz Świetlica im. Św. Józefa przy Kościele Św. Józefa, ul. Droga Mazurska 1

-   Punkt  rozdawnictwa odzieży dla wszystkich potrzebujących,

-   Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z siedzibą przy ul. Marcinkowskiego 6-8,

 

 

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul. Dąbrowskiego 11

tel. 56 64 222 53


     Współpraca MOPR i PCK trwa nieustannie od kilkunastu lat. Dotyczy ona w szczególności:

- świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w domu chorego

- udzielania pomocy finansowej ze środków PCK

- udzielania pomocy rzeczowej typu: odzież, obuwie, przybory szkolne, sprzęt ortopedyczny na zasadzie wypożyczenia

 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny

86-300 Grudziądz, ul. Dywizjonu 303 Nr 4

tel. 56 46 445 67 lub 56 46 445 68


     Współpraca MOPR i PKPS obejmuje w szczególności:

- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób chorych oraz w wieku poprodukcyjnym

- pomoc w naturze (odzież, obuwie, przybory szkolne, paczki świąteczne, sprzęt domowy, itp.)

- organizowanie dla dzieci imprez okolicznościowych (gwiazdka, pikniki itp.)

- schronienie dla bezdomnych kobiet i osób w stanie kryzysu

 

Centrum Pomocy osobom nietrzeźwym, bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu

86-300 Grudziądz, ul. Dywizjonu 303 Nr 4

tel. 56 45 011 43


    Podmiot funkcjonuje od dnia 1 września 2012 roku. Jest placówką prowadzoną przez Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

w Grudziądzu na zlecenie gminy miasto Grudziądz.
Centrum zapewniania opiekę osobom nietrzeźwym poprzez:

1) prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych na 8 miejsc, spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 20, poz.192 z późn. zm.),

2) całodobowe przyjmowanie osób doprowadzonych (przez funkcjonariuszy Policji lub strażników Straży Miejskiej) z terenu gminy – miasto Grudziądz w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób.

Centrum udziela pomocy bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu poprzez:


1) prowadzenie całodobowej placówki na nie mniej niż 39 miejsc dla bezdomnych kobiet i osób w stanie kryzysu,
2) całodobowe przyjmowanie do placówki bezdomnych kobiet i osób w stanie kryzysu z terenu gminy – miasto Grudziądz,
3) zapewnienie jednego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić

 

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

86-300 Grudziądz, ul. Parkowa 22/24

tel. 56 64 330 63 lub 56 64 330 64


     Współpraca MOPR z Towarzystwem polega na zabezpieczaniu najpilniejszych potrzeb bezdomnym mężczyznom pochodzących z terenu miasta Grudziądza. Towarzystwo prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn - 120 miejsc, oraz Noclegownię - 40 miejsc. Schronisko zapewnia swoim podopiecznym nocleg, wyżywienie, zaopatruje w odzież i podstawowe leki. O przyjęciu do Schroniska bądź Noclegowni decyduje Kierownik Schroniska w porozumieniu z Prezesem Towarzystwa i tutejszym ośrodkiem.

 

Związek Gmin i stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności

86-300 Grudziądz, ul. Dąbrowskiego 11

tel. 56 46 323 97


   Bank zajmuje się pozyskiwaniem żywności od sponsorów, organizowaniem świątecznych zbiórek żywności wśród społeczności lokalnej Grudziądza i okolic. Współpraca Banku i MOPR dotyczy udzielania pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym mieszkańcom miasta.

 

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich diecezji Toruńskiej oddział Rejonowy w Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul. Śniadeckich 6

tel. 56 64 333 23 lub 603 126 977


      Świadczy pomoc w postaci poradnictwa rodzinnego, prawnego, psychologicznego. Współpraca z MOPR dotyczy między innymi organizowania imprez okolicznościowych dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych naszego miasta - np.: "GWIAZDKA".

 

 

 

Dom Dziennego Pobytu

86-300 Grudziądz, ul. Piłsudskiego 111

tel. 56 46 206 37


     Placówka wsparcia dziennego,  przeznaczona dla osób w wieku poprodukcyjnym pochodzących z terenu miasta Grudziądza. Dysponuje 35 miejscami, zapewnia swoim podopiecznym dzienną opiekę oraz posiłki. Korzystanie z usług opiekuńczych na bazie  DDP odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora MOPR. Dom proponuje swym podopiecznym liczne zajęcia mające na celu aktywizację i rozwijanie twórczych zainteresowań.

 

 

Urząd Miejski w Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul. Ratuszowa 1

tel. 56 45 10 200


 

 

Najczęściej współpracujące wydziały:

 

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, pok. 225

tel. 56 45 10 320 lub 56 45 10 321


     Zadania z zakresu pomocy społecznej:

- udzielanie pomocy ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

- orzecznictwo (Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności)

- prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego tj. świetlic socjoterapeutycznych

- prowadzenie Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień

 

Wydział Edukacji

86-300 Grudziądz, ul. Wodna 7

tel. 56 45 10 310


     Współpraca dotyczy organizowania pomocy społecznej dla najuboższych dzieci w formie posiłków w szkole, przyznawania stypendiów, oraz realizacji rządowego programu "Wyprawka szkolna".

 

Centrum Profilaktyki i Terapii

86-300 Grudziądz, ul. Śniadeckich 6A

tel. 56 46 305 60

http://www.cpit.grudziadz.com.pl


Do szczegółowych zadań Centrum należy:

 1. realizacja programów, warsztatów oraz akcji profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców;
 2. organizowanie szkoleń, warsztatów oraz konferencji przeznaczonych dla kadry pedagogicznej, lekarzy oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie;
 3. prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do rodziców;
 4. realizacja działań skierowanych do młodzieży z zaburzonymi zachowaniami;
 5. koordynacja ogólnomiejskich i ogólnopolskich akcji profilaktycznych;
 6. prowadzenie działalności świetlic socjoterapeutycznych:
 • zapewniających opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego,
 • organizujących dla dzieci zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne oraz kompensacyjne,
 • realizujących z dziećmi indywidualne programy korekcyjne, programy psychokorekcyjne lub   psychoprofilaktyczne,
 • zapewniających wypoczynek dzieci, dożywianie dzieci, porady oraz warsztaty dla rodziców;

 

7. prowadzenie działalności Ośrodka Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży, zwanego dalej Ośrodkiem, w tym:

 • profilaktyka rówieśnicza,
 • realizowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień skierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców oraz kadry pedagogicznej,
 • poradnictwo oraz działania interwencyjne skierowane do dzieci i młodzieży  eksperymentującej i zażywającej środki psychoaktywne oraz zagrożonej innymi uzależnieniami,
 • dialog motywujący do zmiany oraz motywowanie do leczenia dzieci i młodzieży  uzależnionej,
 • działania skierowane do dzieci i młodzieży utrzymującej abstynencję po leczeniu (neofici),
 • poradnictwo oraz warsztaty dla rodziców dzieci i młodzieży eksperymentującej i  zażywającej środki psychoaktywne oraz zagrożonej innymi uzależnieniami,
 • profilaktyka środowiskowa.

 

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE CPiT: 

Ośrodek Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży

86-300 Grudziądz, ul. Śniadeckich 6A

tel. 56 46 222 63


 Z pomocy specjalistycznej korzystają osoby z problemem w wieku od 7 do 24 roku życia oraz ich rodziny.

Ośrodek świadczy pomoc dla:
1)  osób z problemem narkotykowym
- poradnictwo
- grupy wsparcia/edukacyjne, motywowanie do leczenia
2) rodzin osób z problemem narkotykowym
- poradnictwo
- grupy wsparcia/edukacyjne
3)  osób uzależnionych utrzymujących abstynencję
- grupy wsparcia/edukacyjne
- grupy zapobiegania nawrotom- warsztaty rozwoju osobistego
4) osób uzależnionych nie zmotywowanych do leczenia:
- edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków
W placówce funkcjonuje grupa Anonimowych Narkomanów. Placówka posiada telefon zaufania 56 462 22 63 czynny w godzinach pracy placówki.

 

10 Świetlic Socjoterapeutycznych na terenie miasta Grudziądza

Przyjmowane są dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat.


Prowadzone są m.in.:
1) grupy socjoterapeutyczne, profilaktyczno-edukacyjne, dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i in.,
2) indywidualne zajęcia dla dzieci np. korekcyjno-kompensacyjne, terapia indywidualna dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - psychoterapia
3) treningi np. asertywnych zachowań, twórczej wizualizacji i relaksacji itp.
4) pomoc w nauce.

 

Klub Młodzieżowy

86-300 Grudziądz, ul. Śniadeckich 6A

tel. 56 46 222 63


Czynny: po uzgodnieniach z grupą.

Przyjmowana jest młodzież od 16 do 25 oku życia.


Prowadzone są:
1) grupy socjoterapeutyczne dla młodzieży,
2) zajęcia specjalistyczne np. terapia przez plastykę, muzykę i krawiectwo,
3) zajęcia sportowe jako alternatywa spędzania wolnego czasu.

 

Powiatowy Urząd Pracy

86-300 Grudziądz, ul. Parkowa 22

tel. 56 46 222 63


MOPR oraz PUP podejmują działania na rzecz tych samych beneficjentów, tj. osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP korzystających z pomocy społecznej. Celem usystematyzowania podejmowanych działań w dniu 8 października 2007 roku podpisane zostało: "Porozumienie o współpracy w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji  zawodowej osób bezrobotnych, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu oraz Grudziądzkiego Centrum "Caritas" im. Błogosławionej Juty w Grudziądzu" (treść porozumienia w załączniku Nr 1).
 

W dniu 6 maja 2009 r. pomiędzy PUP a MOPR zawarto porozumienie dotyczące zasad kierowania przez PUP na wniosek MOPR osób zarejestrowanych w PUP i korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej, indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego oraz przekazywania informacji o osobach z którymi podpisany jest kontrakt socjalny (treść porozumienia w załączniku Nr 2).

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 1

 

Komenda Miejska Policji w Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul. Chełmińska 111

tel. 56 45 132 22


 

Ta strona używa pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie. Aby dowiedziec sie wiecej o cookie zapraszamy do Polityki prywatnosci.

EU Cookie Directive Module Information